Pause
  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

BÁO GIÁ TÒA 04 TRẦN PHÚ - NHA TRANG

TT

Dự án

Tầng

Căn

Diện tích

Hướng  cửa

Ban Công

Giá gốc

Giá chênh

Tiến độ

Tổng

Ghi Chú

 
 

1

04 trần phú

15

2

86,84

Đông Nam

Tây Bắc

17,51

150

60%

1670,5684

góc

 

2

04 trần phú

18

2

86,84

Đông Nam

Tây Bắc

17,51

155

60%

1695,5684

góc

 

3

04 trần phú

20

2

86,84

Đông Nam

Tây Bắc

17,51

155

60%

1695,5684

góc

 

4

04 trần phú

24

2

86,84

Đông Nam

Tây Bắc

17,51

160

60%

1680,5684

góc

 

5

04 trần phú

25

2

86,84

Đông Nam

Tây Bắc

17,51

155

60%

1700,5684

góc

 

6

04 trần phú

32

2

86,84

Đông Nam

Tây Bắc

17,51

160

60%

1695,5684

góc

 

7

04 trần phú

38

2

86,84

Đông Nam

Tây Bắc

17,51

155

60%

1680,5684

góc

 

8

04 trần phú

43

2

86,84

Đông Nam

Tây Bắc

17,51

85

60%

1605,5684

góc

 

9

04 trần phú

12

4

66,77

Đông Nam

Tây Bắc

17

95

60%

1230,09

 

 

10

04 trần phú

16

4

66,77

Đông Nam

Tây Bắc

17

90

60%

1225,09

 

 

11

04 trần phú

18

4

66,77

Đông Nam

Tây Bắc

17

85

60%

1220,09

 

 

12

04 trần phú

20

4

66,77

Đông Nam

Tây Bắc

17

85

60%

1220,09

 

 

13

04 trần phú

24

4

66,77

Đông Nam

Tây Bắc

17

75

60%

1210,09

 

 

14

04 trần phú

29

4

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

95

60%

1256,61

 

 

15

04 trần phú

18

6

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

100

60%

1261,61

 

 

16

04 trần phú

24

6

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

90

60%

1251,61

 

 

17

04 trần phú

28

6

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

95

60%

1256,61

 

 

18

04 trần phú

34

6

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

90

60%

1251,61

 

 

19

04 trần phú

38

6

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

95

60%

1256,61

 

 

20

04 trần phú

12

8

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

90

60%

1251,61

 

 

21

04 trần phú

17

8

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

90

60%

1251,61

 

 

22

04 trần phú

19

8

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

95

60%

1256,61

 

 

23

04 trần phú

22

8

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

100

60%

1261,61

 

 

24

04 trần phú

26

8

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

100

60%

1261,61

 

 

25

04 trần phú

30

8

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

95

60%

1256,61

 

 

26

04 trần phú

32

8

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

95

60%

1256,61

 

 

27

04 trần phú

36

8

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

100

60%

1261,61

 

 

28

04 trần phú

40

8

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

95

60%

1256,61

 

 

29

04 trần phú

44

8

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

95

60%

1256,61

 

 

30

04 trần phú

8

10

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

90

60%

1251,61

 

 

31

04 trần phú

16

10

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

90

60%

1251,61

 

 

32

04 trần phú

22

10

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

95

60%

1256,61

 

 

33

04 trần phú

27

10

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

95

60%

1256,61

 

 

34

04 trần phú

29

10

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

100

60%

1261,61

 

 

35

04 trần phú

32

10

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

100

60%

1261,61

 

 

36

04 trần phú

37

10

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

95

60%

1256,61

 

 

37

04 trần phú

42

10

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

95

60%

1256,61

 

 

38

04 trần phú

8

12

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

100

60%

1261,61

 

 

39

04 trần phú

12

12

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

120

60%

1281,61

 

 

40

04 trần phú

16

12

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

120

60%

1281,61

 

 

41

04 trần phú

22

12

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

150

60%

1311,61

 

 

42

04 trần phú

26

12

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

150

60%

1311,61

 

 

43

04 trần phú

30

12

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

120

60%

1281,61

 

 

44

04 trần phú

33

12

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

85

60%

1246,61

 

 

45

04 trần phú

37

12

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

140

60%

1301,61

 

 

46

04 trần phú

41

12

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

135

60%

1296,61

 

 

47

04 trần phú

44

12

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

125

60%

1301,61

 

 

48

04 trần phú

8

14

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

125

60%

1311,61

 

 

49

04 trần phú

16

14

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

130

60%

1306,61

 

 

50

04 trần phú

20

14

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

145

60%

1306,61

 

 

51

04 trần phú

22

14

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

150

60%

1331,61

 

 

52

04 trần phú

28

14

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

145

60%

1336,61

 

 

53

04 trần phú

32

14

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

150

60%

1331,61

 

 

54

04 trần phú

36

14

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

160

60%

1331,61

 

 

55

04 trần phú

42

14

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

160

60%

1326,61

 

 

56

04 trần phú

8

16

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

140

60%

1301,61

 

 

57

04 trần phú

12

16

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

135

60%

1306,61

 

 

58

04 trần phú

19

16

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

135

60%

1316,61

 

 

59

04 trần phú

21

16

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

130

60%

1321,61

 

 

60

04 trần phú

25

16

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

130

60%

1326,61

 

 

61

04 trần phú

29

18

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

135

60%

1321,61

 

 

62

04 trần phú

32

18

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

140

60%

1316,61

 

 

63

04 trần phú

36

18

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

140

60%

1311,61

 

 

64

04 trần phú

40

18

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

100

60%

1261,61

 

 

65

04 trần phú

42

18

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

100

60%

1261,61

 

 

66

04 trần phú

45

18

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

150

60%

1311,61

 

 

67

04 trần phú

8

20

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

140

60%

1301,61

 

 

68

04 trần phú

11

20

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

130

60%

1311,61

 

 

69

04 trần phú

15

20

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

135

60%

1316,61

 

 

70

04 trần phú

20

20

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

130

60%

1311,61

 

 

71

04 trần phú

25

20

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

125

60%

1301,61

 

 

72

04 trần phú

28

20

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

135

60%

1316,61

 

 

73

04 trần phú

30

20

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

140

60%

1321,61

 

 

74

04 trần phú

10

22

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

135

60%

1311,61

 

 

75

04 trần phú

17

22

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

145

60%

1316,61

 

 

76

04 trần phú

19

22

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

135

60%

1321,61

 

 

77

04 trần phú

24

22

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

140

60%

1331,61

 

 

78

04 trần phú

26

22

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

150

60%

1321,61

 

 

79

04 trần phú

30

22

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

140

60%

1311,61

 

 

80

04 trần phú

24

24

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

145

60%

1306,61

 

 

81

04 trần phú

36

24

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

140

60%

1301,61

 

 

82

04 trần phú

39

24

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

145

60%

1311,61

 

 

83

04 trần phú

41

24

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

150

60%

1316,61

 

 

84

04 trần phú

44

24

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

140

60%

1321,61

 

 

85

04 trần phú

8

26

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

155

60%

1316,61

 

 

86

04 trần phú

10

26

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

155

60%

1316,61

 

 

87

04 trần phú

12A

26

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

150

60%

1311,61

 

 

88

04 trần phú

33

26

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

140

60%

1301,61

 

 

89

04 trần phú

40

26

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

150

60%

1311,61

 

 

90

04 trần phú

8

28

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

175

60%

1336,61

 

 

91

04 trần phú

11

28

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

200

60%

1361,61

 

 

92

04 trần phú

22

28

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

150

60%

1311,61

 

 

93

04 trần phú

28

28

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

190

60%

1351,61

 

 

94

04 trần phú

32

28

68,33

Đông Nam

Tây Bắc

17

180

60%

1341,61

 

 

95

04 trần phú

8

30

66,77

Đông Nam

Tây Bắc

17

190

60%

1325,09

 

 

96

04 trần phú

12

30

66,77

Đông Nam

Tây Bắc

17

195

60%

1330,09

 

 

97

04 trần phú

16

30

66,77

Đông Nam

Tây Bắc

17

185

60%

1320,09

 

 

98

04 trần phú

22

30

66,77

Đông Nam

Tây Bắc

17

180

60%

1315,09

 

 

99

04 trần phú

24

30

66,77

Đông Nam

Tây Bắc

17

180

60%

1315,09

 

 

100

04 trần phú

28

30

66,77

Đông Nam

Tây Bắc

17

185

60%

1320,09

 

 

101

04 trần phú

8

32

86,84

Đông Nam

Đông Bắc

18,54

570

60%

2180,0136

góc

 

102

04 trần phú

17

32

86,84

Đông Nam

Đông Bắc

18,54

600

60%

2210,0136

góc

 

103

04 trần phú

30

32

86,84

Đông Nam

Đông Bắc

18,54

620

60%

2230,0136

góc

 

104

04 trần phú

8

34

78,87

Tây Nam

Đông Bắc

18,54

590

60%

2052,2498

góc

 

105

04 trần phú

12

34

78,87

Tây Nam

Đông Bắc

18,54

500

60%

1962,2498

góc

 

106

04 trần phú

44

34

78,87

Tây Nam

Đông Bắc

18,54

550

60%

2012,2498

góc

 

107

04 trần phú

8

36

75,77

Tây Nam

Đông Bắc

18

540

60%

1903,86

 

 

108

04 trần phú

14

36

75,77

Tây Nam

Đông Bắc

18

400

60%

1763,86

 

 

109

04 trần phú

43

36

75,77

Tây Nam

Đông Bắc

18

450

60%

1813,86

 

 

110

04 trần phú

8

38

68,33

Tây Nam

Đông Bắc

18

550

60%

1779,94

 

 

111

04 trần phú

15

38

68,33

Tây Nam

Đông Bắc

18

450

60%

1679,94

 

 

112

04 trần phú

21

38

68,33

Tây Nam

Đông Bắc

18

450

60%

1679,94

 

 

113

04 trần phú

40

38

68,33

Tây Nam

Đông Bắc

18

400

60%

1629,94

 

 

114

04 trần phú

10

40

68,33

Tây Nam

Đông Bắc

18

430

60%

1659,94

 

 

115

04 trần phú

23

40

68,33

Tây Nam

Đông Bắc

18

420

60%

1649,94

 

 

116

04 trần phú

43

40

68,33

Tây Nam

Đông Bắc

18

265

60%

1494,94

 

 

117

04 trần phú

27

42

69,11

Tây Nam

Đông Bắc

18

420

60%

1663,98

 

 

118

04 trần phú

33

42

69,11

Tây Bắc

Đông Nam

18

440

60%

1683,98

 

 

119

04 trần phú

12

44

68,33

Tây Bắc

Đông Nam

18

450

60%

1679,94

 

 

120

04 trần phú

18

44

68,33

Tây Bắc

Đông Nam

18

460

60%

1689,94

 

 

121

04 trần phú

40

44

68,33

Tây Bắc

Đông Nam

18

480

60%

1709,94

 

 

122

04 trần phú

24

46

68,29

Tây Bắc

Đông Nam

18

475

60%

1704,22

 

 

123

04 trần phú

29

46

68,29

Tây Bắc

Đông Nam

18

450

60%

1679,22

 

 

124

04 trần phú

30

46

68,29

Tây Bắc

Đông Nam

18

450

60%

1679,22

 

 

125

04 trần phú

8

48

69,57

Tây Bắc

Đông Nam

18

455

60%

1707,26

 

 

126

04 trần phú

12

48

69,57

Tây Bắc

Đông Nam

18

450

60%

1702,26

 

 

127

04 trần phú

17

48

69,57

Tây Bắc

Đông Nam

18

440

60%

1692,26

 

 

128

04 trần phú

10

50

59,07

Tây Bắc

Đông Nam

18

330

60%

1393,26

 

 

129

04 trần phú

28

50

59,07

Tây Bắc

Đông Nam

18

360

60%

1423,26

 

 

130

04 trần phú

38

50

59,07

Tây Bắc

Đông Nam

18

340

60%

1403,26

 

 

131

04 trần phú

14

52

46,73

Tây Bắc

Đông Nam

18

360

60%

1201,14

 

 

132

04 trần phú

32

52

46,73

Tây Bắc

Đông Nam

18

300

60%

1141,14

 

 

133

04 trần phú

41

52

46,73

Tây Bắc

Đông Nam

18

280

60%

1121,14

 

 

134

04 trần phú

12

54

61,09

Tây Bắc

Đông Nam

18

300

60%

1399,62

 

 

135

04 trần phú

24

54

61,09

Tây Bắc

Đông Nam

18

330

60%

1429,62

 

 

136

04 trần phú

28

54

61,09

Tây Bắc

Đông Nam

18

340

60%

1439,62

 

 

137

04 trần phú

22

56

61,09

Tây Bắc

Đông Nam

18

345

60%

1444,62

 

 

138

04 trần phú

28

56

61,09

Tây Bắc

Đông Nam

18

345

60%

1444,62

 

 

139

04 trần phú

30

56

61,09

Tây Bắc

Đông Nam

18

345

60%

1444,62

 

 

140

04 trần phú

34

56

61,09

Tây Bắc

Đông Nam

18

340

60%

1439,62

 

 

141

04 trần phú

14

58

46,73

Tây Bắc

Đông Nam

18

330

60%

1171,14

 

 

142

04 trần phú

18

58

46,73

Tây Bắc

Đông Nam

18

350

60%

1191,14

 

 

143

04 trần phú

41

58

46,73

Tây Bắc

Đông Nam

18

290

60%

1131,14

 

 

144

04 trần phú

15

60

59,07

Tây Nam

Đông Bắc

16

300

60%

1245,12

 

 

145

04 trần phú

20

60

59,07

Tây Nam

Đông Bắc

16

320

60%

1265,12

 

 

146

04 trần phú

37

60

59,07

Tây Nam

Đông Bắc

16

325

60%

1270,12

 

 

147

04 trần phú

12

62

69,57

Tây Nam

Đông Bắc

16

320

60%

1433,12

 

 

148

04 trần phú

17

62

69,57

Tây Nam

Đông Bắc

16

330

60%

1443,12

 

 

149

04 trần phú

27

62

69,57

Tây Nam

Đông Bắc

16

335

60%

1448,12

 

 

150

04 trần phú

32

64

68,33

Tây Nam

Đông Bắc

16

340

60%

1433,28

 

 

151

04 trần phú

38

64

68,33

Tây Nam

Đông Bắc

16

340

60%

1433,28

 

 

152

04 trần phú

44

64

68,33

Tây Nam

Đông Bắc

16

340

60%

1433,28

 

 

153

04 trần phú

16

66

68,33

Tây Nam

Đông Bắc

16

335

60%

1428,28

 

 

154

04 trần phú

20

66

68,33

Tây Nam

Đông Bắc

16

330

60%

1423,28

 

 

155

04 trần phú

26

66

68,33

Tây Nam

Đông Bắc

16

350

60%

1443,28

 

 

156

04 trần phú

29

66

68,33

Tây Nam

Đông Bắc

16

345

60%

1438,28

 

 

157

04 trần phú

34

68

69,12

Tây Nam

Đông Bắc

16

350

60%

1455,92

 

 

158

04 trần phú

40

68

69,12

Tây Nam

Đông Bắc

16

340

60%

1445,92

 

 

159

04 trần phú

43

68

69,12

Tây Nam

Đông Bắc

16

340

60%

1445,92

 

 

160

04 trần phú

46

68

69,12

Tây Nam

Đông Bắc

16

330

60%

1435,92

 

 

161

04 trần phú

12

70

68,33

Tây Nam

Đông Bắc

16

280

60%

1373,28

 

 

162

04 trần phú

16

70

68,33

Tây Nam

Đông Bắc

16

330

60%

1423,28

 

 

163

04 trần phú

28

70

68,33

Tây Nam

Đông Bắc

16

TT

60%

#VALUE!

 

 

164

04 trần phú

34

70

68,33

Tây Nam

Đông Bắc

16

300

60%

1393,28

 

 

165

04 trần phú

10

72

68,33

Tây Nam

Đông Bắc

16

275

60%

1368,28

 

 

166

04 trần phú

16

72

68,33

Tây Nam

Đông Bắc

16

280

60%

1373,28

 

 

167

04 trần phú

27

72

68,33

Tây Nam

Đông Bắc

16

285

60%

1378,28

 

 

168

04 trần phú

9

74

75,77

Tây Nam

Đông Bắc

16

270

60%

1482,32

 

 

169

04 trần phú

14

74

75,77

Tây Nam

Đông Bắc

16

285

60%

1497,32

 

 

170

04 trần phú

26

74

75,77

Tây Nam

Đông Bắc

16

300

60%

1512,32

 

 

171

04 trần phú

37

74

75,77

Tây Nam

Đông Bắc

16

285

60%

1497,32

 

 

172

04 trần phú

7

76

78,87

Tây Nam

Đông Bắc

17,51

240

60%

1621,0137

góc

 

173

04 trần phú

24

76

78,87

Tây Nam

Đông Bắc

17,51

280

60%

1661,0137

góc

 

174

04 trần phú

35

76

78,87

Tây Nam

Đông Bắc

17,51

290

60%

1671,0137

góc

 

175

04 trần phú

39

76

78,87

Tây Nam

Đông Bắc

17,51

300

60%

1681,0137

góc

 

176

04 trần phú

Kiot

2

53,1

Đông Nam

Tây Bắc

29

1.900

60%

3439,9

 

 

177

04 trần phú

Kiot

6

48,6

Đông Nam

Tây Bắc

29

1.850

60%

3259,4

 

 

178

04 trần phú

Kiot

12

48,6

Đông Nam

Tây Bắc

29

1.850

60%

3259,4

 

 

179

04 trần phú

Kiot

14

48,6

Đông Nam

Tây Bắc

29

1.850

60%

3259,4

 

 

180

04 trần phú

Kiot

16

53,1

Đông Nam

Tây Bắc

29

1.900

60%

3439,9

 

 

181

04 trần phú

Kiot

18

60,17

Tây Bắc

Đông Nam

30

2.200

60%

4005,1

 

 

182

04 trần phú

Kiot

20

55,07

Tây Bắc

Đông Nam

30

2.200

60%

3852,1

 

 

183

04 trần phú

Kiot

22

55,07

Tây Bắc

Đông Nam

30

2.300

60%

3952,1

 

 

184

04 trần phú

Kiot

24

55,07

Tây Bắc

Đông Nam

30

2.300

60%

3952,1

 

 

185

04 trần phú

Kiot

26

42,83

Tây Bắc

Đông Nam

30

2.250

60%

3534,9

 

 

186

04 trần phú

Kiot

34

53,97

Tây Bắc

TâyNam

29

1.870

60%

3435,13

 

 

187

04 trần phú

Kiot

36

60,17

Tây Bắc

TâyNam

29

1.870

60%

3614,93

 

 

 

Bất động sản Nam Á

Trụ sở :  P.12B.04- Tòa CT2- VIMECO. Đường Nguyễn Chánh-P. Trung Hòa- Q. Cầu Giấy- Hà Nội.( Ngay sau Big C Thăng Long)

Chi nhánh : Số 05C - Nguyễn Thiện Thuật - Nha Trang - Khánh Hòa

Chi nhánh : Số 15 - Hòn Chồng - Vĩnh Phước - Nha Trang -Khánh Hòa

   

 

Chỉ dẫn

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Map Data
Map data ©2015 Google
 
Map DataMap data ©2015 Google
Map data ©2015 Google
 
 
Map
Satellite